1. Jakiego rodzaju Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora?

Dane osobowe zbierane przez Administratora to między innymi:

1)  Pani/Pana imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;

2) jeżeli Pani/Pan skontaktują się z nami, w niektórych przypadkach możemy zachować zapis takiej korespondencji;

3) w niektórych przypadkach preferencje wyszukiwarki internetowej, adres IP, ruch

i częstotliwość odwiedzin Pani/Pana na stronie internetowej Progres Advanced Solutions

Sp. z o. o. oraz dane dotyczące lokalizacji i wykorzystywanych zasobów.

Zbierane dane wykorzystywane są, do zapewnienia usługi jak najlepszej jakości oraz do celów administracyjnych, statystycznych, reklamowych, ochrony serwisu i jego użytkowników,

jak i przekazywania informacji handlowych i marketingowych.

 

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

1) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę,

2) w przypadku konieczności posiadania danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy,

3) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu,

4)w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych(prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest

  w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu(sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora),
 • prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy.

 

 1. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

 • W związku z realizacją procesu rekrutacji, zgodnie z art. 22¹ §1 ustawy z dnia

  06.1974 r. Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.), dalej: „Kodeks pracy”, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne oraz konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 • W celach marketingowych, w szczególności: przesyłania informacji o nowych produktach i usługach oraz ofertach, dodatkowo informowanie o nowych formach kontaktu

  z administratorem. Podanie danych jest dobrowolne, a zgoda udzielona zostanie

  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • W przypadku zamieszczenia dokumentu ze zdjęciem (CV) albo przesłania zdjęcia

  na formularzu aplikacyjnym przetwarzanie wizerunku odbywa się na podstawie zgody wskazanej w art. 22² § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz niezbędne w przypadku przekazania zdjęcia poprzez formularz zgłoszeniowy.

 • Z uwagi na konieczność profilowania – zestawiania informacji na Pani/Pana temat

  w sposób automatyczny oraz automatyczne dopasowanie profilu pod oferty pracy w celu realizacji usług w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, w zw. z art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 • W związku z koniecznością rozwijania, testowania i usprawniania domeny strony internetowej oraz inne istniejące lub nowe systemy/procesy informatyczne, aby móc zapewnić jeszcze lepsze usługi.

 

 1. Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie każdorazowo wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z RODO oraz UODO. Pan/Pani decydują o wyrażeniu zgody na powierzenie danych osobowych, nie jest to konieczne, jednak jest niezbędne w związku

z realizacją usług wobec Pani/Pana, bez wyrażonej zgody nie będziemy mogli świadczyć usług, którymi Pan/Pani są zainteresowani.

 

Uprawnienia Administratora realizowane są zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), dalej: „UODO”,

w stosunku do danych powierzonych przez Panią/Pana jako Użytkownika Serwisu na podstawie udzielonej zgody w postaci oświadczenia (podstawy prawne wskazane m.in.

w pkt. 2 powyżej).

W celach niezbędnych i koniecznych, uzasadnionych przepisami prawa Administrator upoważniony jest do powierzenia danych osobowych organom administracji państwowej, jedynie w przypadkach w których powierzenie danych wynika z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator, lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne w ramach uzasadnionych interesów Administratora, zapewniamy, że Pani/Pana interesy i podstawowe prawa i wolności będą miały zastosowanie nadrzędne.

Wyłącznie za zgodą Pani/Pana będziemy przetwarzać dane osobowe, których podstawy prawne przetwarzania nie zostały wskazane w niniejszej Informacji (dodatkowe podstawy prawne

do przetwarzania danych).

 

 1. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe? 

Administrator może przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez 2 (dwa) lata od momentu rejestracji poprzez stronę internetową.

W przypadku gdy Pan/Pani zostaną zatrudnieni za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, dane osobowe zostaną przechowywane przez dłuższy okres celem przestrzegania przepisów prawa.

 1. Czy udostępniamy dane innym odbiorcom?

Progres Advanced Solutions Sp. z o. o. jako spółka przynależna do grupy kapitałowej, powierza i przetwarza dane osobowe spółkom powiązanym osobowo i kapitałowo.

Wykaz spółek dostępny jest pod adresem: https://grupaprogres.pl/o-nas/struktura/

Usługobiorcy każdorazowo zostaną umownie zobowiązani do zachowania poufności Pani/Pana  danych osobowych i poszanowania prywatności. Będą oni posiadali dostęp wyłącznie do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania swoich obowiązków i usług.

W przypadku innych podmiotów powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie, z uwagi na uzasadnioną potrzebę administratora, zgodnie z obowiązującym prawem polskim, w szczególności:

 • na potrzeby wykonania usług na rzecz spółki Progres Advanced Solutions Sp. z o. o.,

  obejmujących m.in. wykonanie prac administracyjnych i operacyjnych celem ulepszenia

  i wsparcia świadczonych usług; zapewnienia i ulepszenia hostingu oraz wsparcia systemów informatycznych; świadczenia usług związanych z doradztwem finansowym

  i zarządzaniem;

 • podmiotom współpracującym lub biurom terenowym spółki Progres Advanced Solutions Sp. z o. o., oraz spółkom zależnym, znajdującym się na terenie Unii Europejskiej lub poza jej granicami, w przypadkach niezbędnych i koniecznych w związku ze świadczeniem usług na Pani/Pana rzecz;
 • klientom spółki Progres Advanced Solutions Sp. z o. o., oraz spółkom zależnym, odpowiedzialnym za proces rekrutacji lub oferującym pracę lub projekty mogące Panią/ Pana zainteresować lub którzy są zainteresowani złożoną przez Panią/Pana aplikacją na dane stanowisko. Klienci/potencjalni pracodawcy zobowiązani są przestrzegać zobowiązań umownych oraz innych zobowiązań dotyczących zachowania poufności

  w stosunku do udostępnionych danych.;

 • organom administracji państwowej, nadzoru państwowego, organom ścigania, w tym policji, jeżeli jako Administrator zostaniemy zobowiązani do ich udostępnienia.

 

 1. Czy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

 

Tak, jednak nie jest to każdorazowe zachowanie i sposób przetwarzania. Korzystamy

ze zautomatyzowanych systemów/procesów oraz ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania), z uwagi na najlepsze świadczenie usług.

W sposób zautomatyzowany dokonujemy m.in.: wyszukiwania list kandydatów oraz kandydatów do pracy, wprowadzania zautomatyzowanych kryteriów, które uwzględniają dostępność, umiejętności, stawki oraz w niektórych przypadkach udostępnione nam przez klientów informacje zwrotne w celu sporządzenia krótkiej listy, która zawiera uszeregowany wykaz kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania klienta.

 

 1. Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza granice Unii Europejskiej?

 

Administrator, co do zasady, nie przekazuje i nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych poza granice Unii Europejskiej, w tym poza granicę Polski.

Stwierdzenie wskazane w zdaniu powyżej ulegnie zmianie w chwili przedstawienia oferty związanej z rekrutacją na stanowiska dla zagranicznych klientów. W takim przypadku dane osobowe będą mogły zostać powierzone klientowi wskazanemu w danej ofercie lub podmiotowi/ oddziałowi zagranicznemu podległemu pod określony podmiot. W takim przypadku dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku państwach znajdujących się w Unii Europejskiej lub leżących poza jej granicami.

W chwili gdy dane osobowe będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej, będą to państwa, które zdaniem Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych lub w przypadku gdy spółka Progres Advanced Solutions Sp. z o. o. wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia zapewniające ochronę danych osobowych i prywatności.

 1. Prawa przysługujące osobie fizycznej, czyli Kandydatowi, będącemu Użytkownikiem Serwisu.

 

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych;
 • prawo żądania otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Pani/Pana dane osobowe;
 • prawo do wprowadzenia zmian w Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do aktualizacji lub poprawy tych danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia danych osobowych (w niektórych przypadkach).

Należy wtedy wystosować prośbę do Administratora, który oceni czy jest to zasadne.

W przypadku, gdy żądanie będzie zgodne z prawem Administrator usunie te dane bez zbędnej zwłoki. Należy pamiętać, że w tym przypadku świadczenie usług zostanie zaprzestane;

 • prawo do wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@advanced-solutions.pl, adres korespondencyjny: Al. Grunwaldzka 411, 80 – 309 Gdańsk.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego organem nadzoru.

Sprzeciwu można dokonać wobec przetwarzania danych osobowych oraz marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, każdorazowo w sposób uzasadniony;

 • prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy.

 

 1. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

  Wszelkie pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: iod@advanced-solutions.pl, oraz bezpośrednio na adres: Al. Grunwaldzka nr 411, 80-309 Gdańsk, z dopiskiem „dot. danych osobowych”.

 

Na wszelkie pytania odpowiedzi zostaną udzielone w możliwie jak najkrótszym terminie.

 

 1. Zmiany niniejszej Informacji.

Zmiany niniejszej Informacji będą dokonywane w przypadkach koniecznych i niezbędnych. Wszelkie istotne zmiany komunikowane będą w odpowiednich zawiadomieniach na stronie internetowej lub kontaktując się z Panią/Panem za pośrednictwem adresu e-mail lub innych dostępnych form komunikacji.